OBALEXPRES
Menu ›

Obchodní podmínky

> Obchodní podmínky

PLATNÉ NENÍ-LI MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM SMLUVNĚ STNAOVENO JINAK

 

OBECNÉ

1. V případě sporů v obchodních věcech bude místně příslušným soudem prvního stupně obecný soud prodávajícího. Prodávající může však využít místní příslušnosti i jiného zákonného soudu.

2. Tyto obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky.

3. Kupující nemá právo postoupit nároky ze smluv s prodávájícím třetí straně.

 

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího a jejím písemným potvrzením prodávajícím.

 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Potvrzením přijaté objednávky stanovuje prodávající cenu, termín a způsob dodání, způsob balení a platební podmínky.

Nesouhlasí-li kupující s podmínkami uvedenými na potvrzení objednávky, musí jakékoli své výhrady sdělit prodávajícímu okamžitě (do 24 h) po převzetí objednávky. Pokud kupující nevznese žádné připomínky, je objednávka považována za závaznou.

 

DODÁVKY A TERMÍNY PLNĚNÍ

Je stanoveno v potvrzení objednávky.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ve lhůtě stanovené na potvrzení objednávky s odchylkou +/- tři dny.

 

Dodávka je splněna těmito způsoby:

 

1. dodáním zboží kupujícímu přepravou prodávajícího

2. předáním zboží k přepravě smluvnímu dopravci

3. převzetím zboží kupujícím v sídle prodávajícího nebo oznámením o připravení zboží k vyzvednutí

4. dodáním zboží do konsignačního nebo externího skladu

5. dále v případě, že již vyrobené zboží nemůže prodávající dodat z důvodu neplacení předchozích dodávek kupujícím a v případě nepřevzetí zboží kupujícím ve sjednaném termínu považuje se dodávka za splněnou. Zboží v těchto případech může prodávající uskladnit na účet a riziko kupujícího a fakturovat kupujícímu

 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky.

 

Vykládku dodaného zboží zajišťuje kupující na své náklady.

 

V případě nedodržení termínu dodání kupující stanoví přiměřenou dodací lhůtu. Po jejím marném uplynutí může kupující od smlouvy odstoupit.

 

Při platbě zálohovou fakturou či platbě předem v hotovosti se termín dodání zboží počítá ode dne uhrazení platby.

 

U povinnosti dodat zboží a dodržet dodací lhůty se termíny prodlužují o období mimořádných a nezaviněných okolností, jež způsobily závažnou provozní poruchu a znemožnily vyrobení či odeslání zboží.

 

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jsou stanoveny v potvrzení objednávky.

 

Při nedodržení lhůt splatnosti je kupující povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

ROZMĚRY

U všech obalů z vlnité lepenky se udávají vnitřní rozměry obalu v pořadí: délka (L) x šířka (B) x výška (H).

U přířezů z vlnité lepenky se vztahuje první rozměrový údaj vždy na směr vlny.

Všechny rozměry se udávají v mm.

Tolerance rozměrů dodávaných obalů je dána typem a kvalitou zpracovávané vlnité lepenky (3 - 5 mm).

 

ZÁRUKA KVALITY

Prodávající ručí za kvalitu dodaného zboží.

V případě, že kupní smlouva nebo zvláštní dohoda mezi prodávajícím a kupujícím nestanoví požadavky na technické znaky jakosti zboží, podmínky kvalitativní přejímky zboží, záruční lhůtu, nároky z vad zboží apod., platí obchodní zvyklosti oboru papíru a celulózy v zemi prodávajícího následující ustanovení:

1. Nabízený druh vlnité lepenky se může změnit ve složení, pokud se tím podstatně nezmění užitné vlastnosti zboží.

2. Prodávající neručí za nepatrné odchylky provedení zboží (rozměry, barva, tisk, lepení, šití, hmotnostní rozdíly apod.), které nemají podstatný vliv na používání zboží.

3. Nároky z vad zboží se řídí ustanovení § 436 a následujících a Obchodního zákoníku.

 

REKLAMACE

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a je povinen oznámit zjevné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejpozději do 10-ti dnů od fyzického převzetí zboží kupujícím.

Kupující je povinen oznámit skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Přerovnávání nebo třídění zboží může kupující provádět s písemným souhlasem a na základě dohodnutých podmínek.

Záruční doba 5 měsíců.

 

PŘEPRAVNÍ OBALY

1. Zboží je standartně loženo na paletách EUR

2. Palety EUR jsou fakturovány za cenu 185,- Kč + DPH/ks

3. Pokud jsou účtované palety vráceny do 3 měsíců od expedice, vystavujeme Opravné daňové doklady - 185,- Kč + DPH/paleta

4. Splatnost těchto dokladů  je shodná s délkou splatnosti vystavovaných fa odběratelovi. 

6. Obalexpres s.r.o. se zavazuje odebrat zpět palety EUR pouze v počtu palet dodaných, za dobu 3 měsíců.

7. Obalexpres s.r.o. přijme zpět pouze palety EUR v dobrém stavu, stav palet povrdí přepravce.

8. Vrácení palet EUR do firmy Obalexpres s.r.o. je vždy na náklady kupujícího

 

SCHVÁLENÍ VZORKŮ A VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE, VALIDACE ZÁKAZNÍKEM

Sjednané dodací lhůty začínají běžet okamžikem schválení zkušebních vzorků nebo výkresové dokumentace kupujícím a poté co prodávající obdrží od kupujícího veškeré podklady potřebné k provedení a zajištění shodnosti zakázky.

Zákazník má možnost buď osobně se zúčastnit validace při výrobě anebo ji přenechat zodpovědným osobám z firmy Obalexpres s.r.o.

Zákazník nese odpovědnost za subjektivní vady v případě, že se nedostaví po oznámení o nutnosti jeho účasti při validaci výrobku anebo jeho odsouhlasení tuto validaci přenechat zodpovědným osobám z firmy Obalexpres s.r.o.

Za schválení vzorků či výkresové dokumentace se považuje vystavení objednávky kupujícím.

 

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Dodávka je považována za majetek prodávajícího až do uhrazení ceny dodávky kupujícím.

 

MAJETEK ZÁKAZNÍKA

1. Majetkem zákazníka se rozumí výsekové desky či tiskařské štočky (byly-li kupujícím zaplaceny nebo dodány) potřebné k zajištění výroby objednaného zboží zákazníka, není-li smluvně stanoveno jinak.

2. Prodávající smí majetek zákazníka použít pouze za účelem plnění objednávky kupujícího.

3. Prodávající musí identifikovat, udržovat a provozovat nářadí v průběhu technické životnosti kvalifikovanými pracovníky.

 

POHYB CÍZÍCH OSOB V ZÁVODU OBALEXPRES S.R.O.

Pohyb cizích osob v prostorách firmy Obalexpres s.r.o. se řídí dle ustanovení příslušného provozního řádu, který je uložen a připraven k nahlédnutí v kanceláři firmy Obalexpres s.r.o.

Stejně tak musí dodržovat stávající předpisy ohledně vstupu do závodu. Ručení za úrazy, které se těmto osobám přihodí v areálu závodu je vyloučeno, pokud takový úraz nebyl zaviněn úmyslným porušením nebo hrubým zanedbáním povinností zákonných zástupců firmy Obalexpres s.r.o.

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Obalexpres s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje Uživatele/objednatele na základě zaslané poptávky/nabídky případně objednávky/smlouvy v rozsahu: Jméno, Příjmení, Adresa, Email, DIČ, Telefon za účelem realizace poptávky, objednávky. Osobní údaje nebudou předávány třetím stranám. Osobní údaje mohou být předány v nutném rozsahu smluvním přepravcům, pro zajištění doručení objednávky. Uživatel/ poptávající , objednávající má právo na opravu svých osobních údajů, případně výmaz osobních údajů, je-li takový osobní údaj poskytnut na základě souhlasu této osoby. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat písemnou formou na adresa OBALEXPRES s.r.o., případně emailem na gdpr@obalexpres.cz. Dotčená osoba má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, případně se obrátit se stížností proti zpracování osobních údajů na příslušný dozorový úřad.

 

 

                                                                                                                        V Krupce dne 14.5.2015

                                                                                                                          doplnění 7.5.2018 gdpr

                                                                                                                            Naděžda Habeltová  

                                                                                                                            jednatel společnosti

 

OBALEXPRES S.R.O.

Za Sadem 94, Děčín XXVII, 405 02

závod: Alejní 682, Krupka - Bohosudov, 417 42         

            

 

 

Obalexpres s.r.o., Bohosudov - Alejní 682, 417 41 Krupka
© 2021 Obalexpres s.r.o.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     OK   Další informace